Privacyreglement

Privacyreglement Imkerij de Traay B.V.

Imkerij de Traay B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de personen met wie zij contact onderhouden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Nieuwsbrief

Via de website van Imkerij de Traay B.V. kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres.

Contact

Telefonisch of per mail kunt u contact opnemen met ons over vragen en/of opmerkingen. In dat geval verwerken wij uw naam, uw telefoonnummer, uw adresgegevens en/of uw e-mailadres. Dat doen wij zodat wij u van een eventuele terugkoppeling kunnen voorzien.

Klacht

Wanneer u een klacht heeft, kunt u ons dat telefonisch of per e-mail laten weten. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Contactpersonen zakelijke relaties

Van de contactpersonen van onze zakelijke relaties, zoals leveranciers, dealers, winkeliers en groothandels, verwerken wij in het kader van de samenwerking de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Sollicitaties

Wanneer u solliciteert bij Imkerij de Traay B.V. op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw geboortedatum. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

 

Rechtsgronden voor verwerking

Imkerij de Traay B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming.

 

In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

  • Nieuwsbrief, rechtsgrond toestemming;
  • Contact, rechtsgrond behartiging gerechtvaardigde belangen;
  • Klacht, rechtsgrond uitvoering overeenkomst / behartiging gerechtvaardigde belangen;
  • Contactpersonen zakelijke relaties, rechtsgrond uitvoering overeenkomst / wettelijke verplichting / behartiging gerechtvaardigde belangen;
  • Sollicitaties, rechtsgrond toestemming.

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden door Imkerij de Traay B.V. niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zijn van toepassing en worden nageleefd.

Imkerij de Traay B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen:

 

  • Nieuwsbrief, tot afmelding;
  • Contact, halfjaar;
  • Klacht, halfjaar, doch niet eerder dan na afhandeling van de klacht;
  • Contactpersonen zakelijke relaties, 7 jaar  in verband met de fiscale bewaarplicht;
  • Sollicitatiebrieven en cv’s, 4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij sollicitant wordt aangenomen of wordt aangegeven dat de gegevens voor een eventueel volgende vacature worden bewaard.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om deze te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We passen technische beveiligingsmaatregelen toe om verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen dan wel de ernst van de gevolgen daarvan zo beperkt mogelijk te houden. De beveiliging van de gegevens op de servers en pc’s is geregeld middels de software van Microsoft, deze is uiteraard AVG proof. Systeemtechnisch wordt alles up to date gehouden, alle benodigde bugfixes zijn/worden aangebracht en firewalls worden geüpdatet. Verder zorgen wij ervoor dat alleen de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken toegang hebben tot de gegevens.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Imkerij de Traay B.V. bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Imkerij de Traay B.V. verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten, kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

  

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Imkerij de Traay B.V.

t.a.v. de directie

Platinastraat 50

8211 AR  LELYSTAD

 

Of mailen naar secretariaat@detraay.com

 

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:


Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ  DEN HAAG

 

Aanpassingen privacy reglement

Aangezien uw privacy bij Imkerij de Traay B.V. van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy reglement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.